ประวัติการอบรม สัมมนา

ผลงานด้านการเข้ารับการอบรม สัมมนาและการเป็นวิทยากร ..วนิดา เอราวรรณ

การพัฒนาตนเองในการเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ต่าง ๆ...วนิดา เอราวรรณ


ปีการศึกษา 2561

ที่

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด

วัน เดือน ปี

จำนวน

(ชม.)

สถานที่จัด

1

อบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เรื่องการสร้างห้องเรียนในศตวรรษที่  21  ด้วย Google Classroom

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

18 – 19  สิงหาคม  2561

12

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

2

"โรงเรียนคุณภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ตามมาตรฐาน สสวท."

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.)

13  สิงหาคม  2561

8

ณ โรงแรมสุนีย์
แกรนด์
จ.อุบลราชธานี

 

3

อบรมโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School project : powered by KidBright)

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

3
สิงหาคม 2561

12

ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4

อบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร เรื่องการสร้างสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบเกม (Applying Learning-Based Game)”

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

21 - 22 กรกฎาคม 2561

12

ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา
จ.อุบลราชธานี

5

ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากล รุ่นที่ 3

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

26-27 พฤษภาคม 2561

16

ณ โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท
จ.ชัยภูมิ

6

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

2 - 4 เมษายน 2561

16

ณ ห้องประชุมเขื่อนสิรินธร
จ.อุบลราชธานี

7

อบรมการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน และการอบรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)


โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

28-29 มีนาคม 2561

16

ณ ห้องประชุมศิวาลัย
จ.อุบลร
าธานี


ปีการศึกษา 2558 - 2560

ที่

เรื่อง

หน่วยงานที่จัด

วัน เดือน ปี

จำนวน

(ชม.)

สถานที่จัด

การนำผล

ไปพัฒนางาน

การบูรณาการเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนด้วย Google Apps for Education

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

๔  วัน
๒๐- ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๘

๓๒
ช.ม.

โรงเรียนกิจตรงวิลล์รีสอท
จังหวัดอุบลราชธานี

ขยายผลให้กับบุคลากรในสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอน

อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดกิจกรรมสาระเทียบเคียง มาตรฐานสากล”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

๒  วัน
๒๖-๒๗ มีนาคม  ๒๕๕๘

๑๖
ช.ม.

ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์
โรงเรียนอำนาจเจริญ

จัดการเรียนการสอน

อบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมตามโครงการขยายเครือข่ายพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

 

๑  วัน
๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๕

 


ช.ม.

 

ห้องประชุมเกียรติสุรนนท์
โรงเรียนนารีนุกุล


พัฒนางานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

Google Apps for Education

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

๓ วัน

๒๓ -๒๕
มีนาคม
๒๕๕๙

๒๔
ช.ม.

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

ต่อยอดความรู้เดิมใช้ในการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานพิเศษที่รับผิดชอบ

5

อบรมการจัดทำแผนรายบุคคล รร.พนา

โรงเรียนพนาศึกษา

1 วัน

๓๐ มีนาคม
๒๕๕๙

ช.ม.

ห้องประชุมโรงเรียนพนาศึกษา

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

6

อบรมการจัดทำโครงการและแผนงานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

1 วัน

๙ เมษายน
๒๕๕๙

ช.ม.

ห้องประชุมศิวาลัย

นำไปพัฒนางานพิเศษที่รับผิดชอบ

7

อบรมทักษะการใช้ภาษาอังในชั้นเรียน

โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา

1 วัน

เมษายน 2559

ช.ม.

ห้องประชุศิวาลัย

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

8

อบรมการพัฒนาการแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ๒๖

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบราชธานี

๔  วัน
๒๓
-๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๕๙

๓๒
ช.ม.

โรงเรียนกิจตรงวิลล์รีสอท
จังหวัดอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

9

เป็นตัวแทนนำเสนอผลงาน Best Practice

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙

1  วัน

13 สิงหาคม

2559

 

ช.ม.

โรงเรียนกิจตรงวิลล์รีสอท
จังหวัดอุบลราชธานี

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

10

ร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานนวัตกรรมโครงการโรงเรียนในฝัน

สพฐ.

1 วัน

3 กันยายน

2559

 

ช.ม.

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
จ.อุบลราชธานี

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

11

แนวทางการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษาในโรงเรียน

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ

2 วัน

21-22

ตุลาคม

2559

 

16

ช.ม.

ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์
โรงเรียนอำนาจเจริญ

จัดการเรียนการสอน

12

อบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษา Office 365 Education

สพม.29ร่วมกับบริษัทไมโครซอฟต์

2 วัน

3-4 พฤษภาคม

2560

16

ช.ม.

โรงแรมรีเจนท์พาเลช
จ.อุบลราชธานี

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

13

อบรม wcss@BEIDQM สู่...OBECOA'2017

โรงเรียนภูเขียว

2 วัน

11-12
พฤษภาคม

2560

 

16

ช.ม.

ณ ห้องทรายคำโรงเรียนภูเขียว
จังหวัดชัยภูมิ

พัฒนางานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย

14

การอบรมการปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC 
( Professional Learning Community)

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดอำนาจเจริญ

1 วัน

16

มิถุนายน

2560

 

8

ช.ม.

ณ หอประชุมเกียรติสุรนนท์
โรงเรียนอำนาจเจริญ

จัดการเรียนการสอน

Ø  อบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์เพื่อการศึกษาด้วย Office 365 Education
Ø  อบรมหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM)
Ø  อบรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษา
Ø  อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนด้วย  Google Apps for Education
Ø  อบรมเชิงปฏิบัติการ การอบรมตามโครงการขยายเครือข่ายพัฒนางานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
Ø  อบรมการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล 
Ø  อบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการจัดกิจกรรมสาระเทียบเคียง มาตรฐานสากล
Ø  อบรมพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ตามโครงการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  9 รายการ  ดังนี้ 
      -  สัมมนาแลกเปลี่ยน
เชิงวิชาการด้านการนิเทศ
      -  การวัดผลและการประเมินผล (ก),
      -  
ห้องเรียนอนาคต
      -  สัมมนาแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการด้านการบริหาร
      -  ห้องเรียนอัจฉริยะ
      -  สารสนเทศเพื่อการวิจัยด้านการศึกษา
      -  การผลิตสื่อ
การเรียนการสอน (ข)
      -  การผลิตสื่อการเรียนการสอน (ค)
      -  การวัดผล
และการประเมินผล (ข)
Ø  ผ่านการประชุมขยายผลระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
Ø  อบรม “การทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวัดและประเมินผล
Ø  อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสู่การทดสอบระดับชาติ (O-NET)
Ø  ผ่านอบรมการทำจิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29
Ø  ผ่านการอบรมพัฒนาบุคลากร เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะและยกระดับสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล พุธศักราช 2551

 

Comments