ประวัติการเป็นวิทยากร

ผลงานด้านการเป็นวิทยากรและเป็นกรรมการ ..วนิดา เอราวรรณการเป็นวิทยากร

Ø  เป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน Google App for  Education
Ø  เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS)
Ø  เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตร “การสร้างบทเรียน E-Learning  ด้วยโปรแกรม  Moodle”   

การเป็นคณะกรรม

Ø  เป็นคณะกรรมตัดสินการแข่งขันการพัฒนาเว็บไซต์
Ø  เป็นคณะกรรมตัดสินการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ ด้วยคอมพิวเตอร์


Comments