ประวัติส่วนตัว

ส่วนที่  ๑  ข้อมูลส่วนบุคคล

          ชื่อ ชื่อสกุล                              :    นางวนิดา  เอราวรรณ       
          ตำแหน่งและวิทยฐานะ              :    ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ          
          โรงเรียน                                        
:    คึมใหญ่วิทยา          
          สังกัด                                            
:    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  ๒๙
                    
          วัน  เดือน  ปีเกิด                          :    วันที่  ๒๑  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๒๖  อายุ  ๓๓  ปี          
          วัน/เดือน/ปี เข้ารับราชการ        :    วันที่  ๓๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑  ณ โรงเรียนปรางค์กู่          
          อายุราชการ                                :    8  ปี  11  เดือน (นับถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐)          
          ที่อยู่ปัจจุบัน                                :    ๑๐๘  หมู่ ๑๒ ตำบลคำพระ  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ  ๓๗๒๔๐              การศึกษาระดับปริญญา            :    ปริญญาตรี (วท.บ.) วิทยาการคอมพิวเตอร์                                                                                                                              มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี                                                                                                                                              ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)                                                                                               มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี


Comments